Keminmaan kunnanvaltuuston kokouksen 7.5.2020 esityslistan § 28 Tilapäisen valiokunnan perustaminen koskien kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamista

Eilisessä 7.5.2020 Keminmaan valtuuston kokouksessa valtuuston puhjeenjohtaja esti esittämäni ja vaadittavan määrän valtuutettuja( vähintään 1/4) allekirjoittaman muutosesityksen käsittelyn, jolloin jätimme asiassa aloitteen.
Perusteena päätökselleen valtuuston puheenjohtaja esitti Keminmaan kunnan hallintosäännössä, jonka valtuusto on hyväksynyt 14.11.2019 § 117 ja joka on voimaantullut 1.12.2019, §:än 106 §, jossa todetaan:
”Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestyk- seen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.”
Ohessa esitykseni, jonka esitin kokouksessa myös puheenvuorossani:
”Muutosesitys
Keminmaan kunnanvaltuuston kokouksen 7.5.2020
esityslistan § 28 Tilapäisen valiokunnan perustaminen koskien kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamista
Kuntalain 34 §:n mukaan ¼ valtuutetuista voi vaatia koko kunnanhallituksen eroa, koska he eivät nauti valtuuston luottamusta. Tässä tarkoituksessa ja tämän kirjoituksen sisältämillä perusteluilla, allekirjoittaneet valtuutetut tekevät tämän aloitteen, jossa vaativat tilapäisen valiokunnan asettamista koko kunnanhallituksen erottamiseksi. Valiokunnan kokoonpanoksi esitämme 6 jäsentä siten, että kukin ryhmä nimeää yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole kunnanhallituksen kokouspiiriin kuuluvia valtuutettuja.
Keminmaan kunnanhallituksen toiminta poikkeaa kaikista edellisten valtuustokausien kunnanhallituksista. Sen toiminta ei ole kunnan eikä kuntalaisten edun mukaista. Korjausta toimintaa ei saada vaihtamalla kunnanhallituksen puheenjohtajaa tai puheenjohtajistoa. Koko kunnanhallitus on erotettava ja valittavaan uuteen kunnanhallitukseen puolueiden on vaihdettava vähintään puolet nimeämistään jäsenistä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajiston eroa vaatineet ovat esittäneet perustelemattomia kunnanhallituksen puheenjohtajaan Auli Tasalaan ja hänen toimintaansa kohdistuvia väitteitä, joita vaatimuskirjelmässä ei ole kyetty perustelemaan. Esitetyistä väitteissä ei löydy mm. vastausta kysymyksiin mitä, missä, milloin ja miten?
Nykyinen Keminmaan kunnanhallitus tai sen päätöksistä vastannut kunnanhallituksen enemmistö on aiheuttanut toimillaan mittaamattomaan suurta vahinkoa Keminmaan kunnan julkisuuskuvalle ja siten vahingoittanut Keminmaan kuntaa ja Keminmaan asukkaiden etua.
Taustaa
Valtuustokaudella 2012-2017 Keskustan, Vasemmistoliiton, Keminmaalaisten Parhaaksi ryhmän, SDP:n ja Perussuomalaisten yhteistyöllä kyettiin toteuttamaan mm. talouden tasapainottamisohjelma.
Kun Hannu Tikkalan kausi kunnanhallituksen puheenjohtajana päättyi, Lapin Kansan haastattelussa (7.5.2017) puolueiden ryhmäpuheenjohtajat Arponen, Roivainen ja Koskela kertoivat kuin yhdestä suusta, että vaalikausi oli erityisen sopuisa vaikka talouden tasapainotusohjelma ajettiin maaliin ja Liedakkalan koulu lakkautettiin. Kunnanhallituksen kokouksista vain 15 % kesti yli kolmen tunnin.
2017 vaalien jälkeen kunnanhallituksen kokoonpano muuttui merkittävästi ja Soili Rautio aloitti kunnanhallituksen puheenjohtajana
Soili Raution kaudella 69 % kokouksista kesti yli kolme tuntia. Kokouskustannukset nousivat yli 20 %, vaikka vuonna 2017 kunnanhallituksen jäsenmäärää alennettiin yhdellä.
Auli Tasala aloitti puheenjohtajana kesän 2019 jälkeen ja perusti WhatsApp-ryhmän kunnanhallituksen kokouspiirin käyttöön, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä helpottamaan. Loppusyksystä 2019 Tasala halusi, että päättäjien rooleja kuntakonsernissa selkeytetään ja kutsui Kuntaliiton työyhteisöongelmiin perehtyneen juristin luennoimaan luottamusahenkilöille ja virkamiehille. Nämä esimerkkeinä hyvistä yrityksistä kunnanhallituksen yhteistyön parantamiseksi.
Kunnanhallituksen koostuu jäsenistä. Puheenjohtajalla yksin on hyvin niukasti keinoja käytettävissään. Puheenvuorojen määrää tai pituutta ei voi rajoittaa. Vaikea on myöskään karsia neuvottelutaukoja, joita puolueet haluavat pitää kesken kokouksen. Nykyisen kunnanhallituksen ongelmana on jäsenten epäluuloisuus kunnanjohtajan esityksiä kohtaa, mikä näkyy mm. lukuisina muutosesityksinä. Näitä edeltävät usein lähes jokaisen kunnanhallituksen jäsenen puheenvuorot. Niissä toistetaan samoja asioita ja puheliaimmat kertaavat jopa omia puheenvuorojaan. Muutosesityksiä vasemmisto ja keskustapuolue ovat etukäteen valmistelleet, mutta kokoukseen ne tuodaan keskeneräisinä. Asianmukainen virkamiesvalmistelu ohitetaan ja kunnanhallituksen päätöstä ryhdytään harsimaan kokoon vasta kokouksessa. Vasemmisto ja keskusta pitävät neuvottelutaukoja, joissa muotoilevat haluamaansa päätöstä. Luulisi tällä ajankäytöllä syntyvät huolella pohdittuja ja tarkastelun kestäviä päätöksiä. Näin ei kuitenkaan ole ollut.
Kunnanhallituksen enemmistön päätöksistä on tehty ilmoituksia viranomaisille. Päätöksiä arvostellaan ainakin hallintolain, kuntalain ja Keminmaan hallintosäännön vastaisista menettelyistä. Kunnanhallituksen jäsenten joukosta löytyy myös henkilöitä, joiden toiminta asiassa on tulkittu olevan työturvallisuuslain tarkoittamaa häirintää ja epäasiallista kohtelua ja kohdistuvat kunnan ylimpään virkamiesjohtoon / johtoryhmään. On koettu, että virkamiesjohdolle ei anneta asianmukaista työrauhaa. Työpaikkaselvitys lokakuulta 2019 toi esiin lukuisia havaintoja edellä mainituista ongelmista. Marraskuussa asiasta tiedotettiin kunnanhallitukselle ja 10.12.2019 kunnanhallitus käsitteli asiaa esityslistan asiakohtana. 14.1.2020 kokouksessaan kunnanhallitus jätti asian pöydälle merkinnällä ” Kunnanviraston työpaikkaselvitys / Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, Sisäinen”, jonka johdosta kunnanjohtaja teki asiasta ilmoituksen Aluehallintovirastolle. Luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon välit eivät ole korjautuneet. Kunnanhallitus on äänestyspäätöksellä 3-4 kertaa siirtänyt päätöksentekoa asiassa. Vasta nyt aloitellaan toimia suhteiden parantamiseksi virkamieskuntaan.
Oma käsittämättömyytensä on kunnanhallituksen epäonnistuminen kunnanjohtajasopimuksen teossa. Lain vaatimaa sopimusta ei ole yli vuoden neuvottelujen jälkeenkään kyetty tekemään. Sopimuksen neljästä ongelmakohdasta äänestettiin maaliskuussa 2019 ja kunnanjohtaja Mauri Posio oli loppukesästä 2019 niistä valmis sopimaan kunnanhallituksen haluamalla tavalla. Kuitenkin sopimus jäi tekemättä, kun kunnanhallituksen enemmistö toi esitti uusia vaatimuksia asiassa, joista ei ole voitu sopia. Neuvotteluihin liittyy kunnanjohtajan kokemaa epäasiallista painostusta, kun hänen palkkaansa alennettiin keinona nopeuttaa sopimuksen syntymistä. Menettelyä voidaan pitää epäasiallisena.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, osa jäsenistä sekä esittelijä ovat joutuneet jättämään useisiin kunnanhallituksen päätöksiin eriävät mielipiteensä, koska he ovat katsoneet päätösten olleen kunnan ja kuntalaisten kannalta epäedullisia, päätösten sisältävän käsittelyvirheitä tai niiden olevan hallinto- tai muiden lakien vastaisia.
Kunnanhallituksen enemmistö jättää toistuvasti asioita pöydälle, vaatii ylimääräisiä kokouksia eikä hyväksy eri mieltä olevia. Kokousten aluksi enemmistö esittää kokouskutsussa mainitsemattomia lisäasioita listalle, vaikka niistä puuttuu hallintosäännön vaatimat virkamiesvalmistelu ja esittely. Vuoden 2020 puolella näitä tapauksia on jo 6 tai 7. Kahteen näistä on sisältynyt virheellisyyksiä, mistä syystä kunnanhallituksen puheenjohtaja Auli Tasala nosti itseoikaisuna käsittelyyn nämä enemmistön kiireellä päättämät asiat. Itseoikaisua suositteli Kuntaliiton juristi. Kunnanhallituksen enemmistö ei suostunut korjaamaan päätöksiään.
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastuksen ongelmat sekä Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) tulkinnat
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastuksissa esiintyneet epäselvyydet, joiden johdosta pöytäkirjat on tarkastettu pöytäkirjan tarkastusta seuranneessa tai ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa äänestämällä pöytäkirjaan tehtävästä kirjauksesta.
Kunnanhallituksen pöytäkirjaa on myös muutettu tarkastamisen yhteydessä siten, että pöytäkirja poikkeaa kokouksen kulusta, esim. § 100 10.3.2020 Huomautuksen antaminen viranhaltijalle, Salassa pidettävä (JulkL 621/1999 § 24). Asia on myös perusteettomasti salattu, koska kyseessä ei ole Julkisuuslain 24.1 § 6 kohdan tarkoittama kanteluasia.
Enemmistön jälkikäteisiä pöytäkirjauksia on pidettävä kokouksen todellisen kulun vastaisina ja siten ja mahdollisesti jopa lainvastaisena tekona
Mm. kunnanhallituksen kokouksen 14.1.2020 pöytäkirja on tarkastettu erillisessä kokouksessa 3.2.2020 ja kokouksen 21.4.2020 pöytäkirja on tarkastettu erillisessä kokouksessa 28.4.2020.
Kunnanhallituksen päätökset ovat avoimesti luettavissa kunnan nettisivuilta. Kuitenkin kunnanhallituksen enemmistölle epämieluisia asioita on jätetty julkistamatta. Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 24.1 §:n kohtia 20 ja 5 on käytetty salaamaan asioita, jotka eivät täytä lainkohtien vaatimia liikesalaisuuksia eivätkä ole keskeneräisiä kanteluasioita.
Kunnanhallituksen asemasta työnantajaviranomaisena sekä sen virkamiesoikeudellinen asema
Keminmaan kunnan hallintosäännössä, jonka valtuusto on hyväksynyt 14.11.2019 § 117 ja joka on voimaantullut 1.12.2019, 20 §:ssä todetaan kunnanhallituksesta mm.
”Toimii kunnan työnantajaviranomaisena ja päättää virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta, paikallisesta sopimisesta sekä harkinnanvaraisista palvelussuhteen ehdoista, ellei toimivallasta ko. päätöksistä ole tällä hallintosäännöllä muutoin säädetty.”
Työturvallisuuslaissa todetaan mm.
25 §
Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen
Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.
28 §
Häirintä
Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.
Rikoslaki
40 luku Virkarikoksista
11 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:

2) julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä kunnanvaltuutettua ja muuta yleisillä vaaleilla valittua 1 kohdassa mainitun julkisyhteisön edustajiston jäsentä kuin kansanedustajaa edustajantoimessaan sekä 1 kohdassa mainitun julkisyhteisön tai laitoksen toimielimen, kuten valtioneuvoston, kunnanhallituksen, lautakunnan, johtokunnan, komitean, toimikunnan ja neuvottelukunnan, jäsentä sekä muuta mainitun julkisyhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä;

Kunnanhallituksen enemmistö ei ole kyennyt toimimaan työnantajan edustajana siten kuin työturvallisuuslaki edellyttää eikä ole ymmärtänyt myöskään virkamiesoikeudellista asemaansa.”
Asia kohtaan liittyvissä äänestyksissä äänet jakautuivat 22-9, joten kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa